Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vysvetľujú, kto sme, prečo a ako spracúvame osobné údaje, aké sú Vaše práva v prípade, ak ste osobou dotknutou týmto spracúvaním, a ako nás môžete v prípade potreby kontaktovať.

Kto sme?

Sme občianske združenie Pomáhame druhým so sídlom Hlinská 2615/10 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO 505 000 66, zapísané v Registri občianskych združení, Ministerstvo vnútra SR vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90-49393 a sme tzv. prevádzkovateľom spracúvania Vašich osobných údajov v súvislosti s činnosťou občianskeho združenia.

Spracúvaním Vašich osobných údajov sme vo vlastnom mene poverili tím ľudí, s ktorými spolupracujeme, ako aj osoby, ktoré nám poskytujú služby v súvislosti s prevádzkou webovej stránky, tzv. sprostredkovateľov. Na zabezpečenie správneho fungovania tejto stránky môžu byť Vaše údaje v nevyhnutnom rozsahu sprístupnené aj ďalším poskytovateľom služieb. Zoznam všetkých sprostredkovateľov a ostatných príjemcov je uvedený na tejto webovej stránke.

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s príslušnými právnymi predpismi a týmito informáciami.

Naše kontaktné údaje a ostatné informácie nájdete na konci tohto dokumentu alebo na webovej stránke www.createandcontrol.eu/kontakt/ alebo www.pomahame-druhym.webnode.sk/kontakt/.

Kedy spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať v nasledovných prípadoch:

 • Zúčastnili ste sa našich udalostí.

 • Kontaktovali ste nás prostredníctvom dotazníka.

 • Stali ste alebo máte záujem stať sa naším členom, dobrovoľníkom a/alebo stážistom.


Vo všetkých z týchto prípadov sme Vaše osobné údaje mohli získať priamo od Vás, napríklad cez našu webovú stránku, cez naše účty na sociálnych sieťach, pri osobnom vyplnení dotazníka alebo pri inej príležitosti.

Aké osobné údaje spracúvame?

Osobné údaje, ktoré spracúvame, zahŕňajú predovšetkým:

 • Vaše meno a priezvisko;

 • Vaše osobné údaje: dátum narodenia a Vaša štátna príslušnosť, v prípade ak ste sa stali alebo máte záujem stať sa naším členom;

 • Vaše kontaktné údaje, medzi ktoré patrí adresa Vášho trvalého bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa, účet na sociálnych sieťach a ďalšie osobné či pracovné kontaktné údaje.


Okrem osobných údajov môžeme získavať a následne spracúvať ďalšie údaje a informácie, ktoré nám oznámite alebo ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie cez telefón, e-mail, našu webovú stránku, sociálne siete alebo iné prostriedky.

Informácie, ktoré získavame z používania cookies.

Na našej webovej stránke sú používané tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo Vašom počítači a môžu byť ukladané Vaším internetovým prehliadačom na účely identifikácie Vášho zariadenia a technického zlepšenia či prispôsobenia fungovania našej stránky, ako aj na získanie štatistických a analytických údajov. Cookies používané na našej webovej stránke nám neumožňujú konkrétnu identifikáciu užívateľa stránky, pričom údaje získané z cookies sú spravidla zhromažďované v agregovanej forme.


Akceptácia cookies je podľa pravidiel používania platformy Webnode nevyhnutnou požiadavkou pre umožnenie návštevy našej webovej stránky. Väčšina internetových prehliadačov automaticky akceptuje cookies, no v nastaveniach Vášho prehliadača môžete tieto nastavenia ľubovoľne upraviť. V prípade, ak sa rozhodnete cookies neakceptovať, je možné, že niektoré funkcie našej stránky nebudú správne fungovať.


Najčastejšie nami používané cookies sú dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré budú vymazané po ukončení relácie prehliadača. Okrem toho existujú aj dlhodobé cookies (tzv. persistant cookies), pomocou ktorých môžeme rozpoznať Vaše zariadenie, z ktorého ste v minulosti navštívili našu stránku. Cookies nespôsobujú žiadne škody na Vašom zariadení a neobsahujú vírusy alebo škodlivé kódy.


Naša webová stránka používa výlučne cookies tretích strán, ktoré nám poskytujú služby, a o ktorých môžete nájsť bližšie informácie na nasledovných stránkach:

 • Google Analytics;

 • Facebook.

Ako spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom:

 • poskytovania informácií o našej činnosti za účelom odpovedania na otázky, ktoré ste nám priamo zaslali;

 • správy a organizácie našich vzťahov s členmi, podporovateľmi, dobrovoľníkmi, stážistami alebo osobami, ktoré majú záujem o našu činnosť; a

 • správy našej webovej stránky a našich účtov na sociálnych sieťach, s cieľom zobraziť obsah stránky a účtov čo najefektívnejšie, na základe testovaní a analýzy dát.

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Okrem našich sprostredkovateľov uvedených na tomto linku, môžeme Vaše osobné údaje zverejniť alebo sprístupniť na základe rozhodnutia súdu resp. iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich zverejnenie a/alebo sprístupnenie a na základe resp. v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi predpismi.

Aký je právny základ pre naše spracúvanie Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili pred začatím spracúvania. Možnosti ako odvolať súhlas so spracúvaním uvádzame nižšie v tomto dokumente.

Ak je to potrebné, Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať v prípade:

 • ak ste s nami uzatvorili alebo plánujete uzatvoriť zmluvu, nevyhnutnosti plnenia zmluvy, alebo v súvislosti s predzmluvnými rokovaniami pred uzavretím takejto zmluvy; alebo

 • nevyhnutnosti plnenia našich zákonných povinností.

Kde spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame najmä na území Európskej únie, resp. na území štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Napriek tomu niektorí naši dodávatelia, a to predovšetkým osoby, ktorých služby využívame na prevádzku našej webovej stránky, môžu spracúvať rôzne dáta aj na území Spojených štátov amerických (USA), pričom medzi týmito dátami môžu byť spracúvané aj osobné údaje. Prenos osobných údajov do USA je možné uskutočniť na základe vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (tzv. EU-U.S. Privacy Shield).

Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame len na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli Vaše osobné údaje získané. Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu môžeme spracúvať počas celej doby trvania platnosti Vášho súhlasu, ktorá je päť rokov od jeho udelenia.


Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje vymazané, s výnimkou prípadov kedy je ich ďalšie spracúvanie potrebné za účelom zabezpečenia súladu s našimi zákonnými povinnosťami alebo z iných oprávnených dôvodov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Aké sú Vaše práva?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte nasledovné práva:

 • Máte právo požiadať nás o prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame.

 • Máte právo požiadať nás o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvame.

 • Máte právo požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame.

 • Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov; po doručení odvolania nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním.

 • Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. S Vašou sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás, alebo ju môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ako uplatniť Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov?

Ktorékoľvek z vyššie uvedených práv môžete uplatniť zaslaním správy na náš e-mail pomahamedruhym@gmail.com alebo na našu adresu uvedenú v nasledujúcom bode.


Prosíme berte na vedomie, že pred tým, ako Vám v tejto súvislosti poskytneme akékoľvek informácie, sme za účelom overenia Vašej totožnosti oprávnení požiadať Vás o doplnenie údajov a informácií.

Naše kontaktné údaje

Kontaktovať nás môžete tu:

Pomáhame druhým, o.z.

adresa: Hlinská 2615/10, 010 01 Žilina

e-mail: pomahamedruhym@gmail.com

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov na území Slovenskej republiky. Úrad je oprávnený zaoberať sa Vašimi sťažnosťami týkajúcimi sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň Vám Úrad môže poskytnúť ďalšie informácie o Vašich právach a povinnostiach v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi.

Zmeny týchto informácií

Akékoľvek budúce zmeny vyššie poskytnutých informácii budú uvedené na tejto webovej stránke a, ak to bude nevyhnutné, budú Vám zároveň oznámené prostredníctvom e-mailu.

Dátum vydania informácií o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Tieto informácie boli vydané dňa 24. 05. 2018.

Information about processing and protection of personal data


These information about processing and protection of personal data in accordance with the Act No. 18/2018 Coll. from November 29, 2018, on personal data protection and amending and supplementing certain Acts explain who we are, why and how we process personal data, what are your rights in case you have become a person concerned by this processing and how you can contact us if necessary.

Who are we?

We are civic association Pomáhame druhým (Helping others), Hlinská 2615/10, 010 01 Žilina, Slovak Republic, identification number (IČO): 505 000 66, entered in the Register of civic associations, kept by the Ministry of Interior of the Slovak Republic under no. VVS/1-900/90-49393 and we are the so-called controller of the processing of your personal data in relation to activities of a civic association.


We have entrusted the processing of your personal data in our own name to a team of people with whom we cooperate, as well as persons who provide us with services in connection with the operation of the website, to so-called processors.


Your personal data may be made available also to other service providers to the extent necessary to secure the correct functioning of this website. List of all processors and other recipients is stated on our website, on this link. We process your personal data in accordance with corresponding legislation and this information.


You can find our contact information at the end of this document or on the website

www.createandcontrol.eu/kontakt/ or www.pomahame-druhym.webnode.sk/kontakt/.

When do we process your personal data?

We may process your personal data in the following cases:

 • You have attended our events.

 • You have contacted us via the Contact Form.

 • You have become or you are interested in becoming our member, volunteer or intern.


We have gained you personal data in all of these cases directly from you, e.g. through our website, our social networks accounts, contact form or on another occasion.

Which personal data do we process?

Personal data, which we process, include particularly:

 • Your name and surname;

 • Your personal data: date of birth and your nationality, in case you have become or you are interested in becoming our member;

 • Your contact information, which includes your address of domicile, phone number, e-mail address, social network account and other personal or work-related contact information.

Besides personal data, we may gain and subsequently process other data and information that you report to us or which result from our mutual communication via telephone, e-mail, our website, social networks or other means.

Information we gain from our using cookies.

We use so-called cookies on our website. Cookies are small text files that are saved in your computer and may be being saved by your web browser for the purpose of identification of your device and technical improvement of statistical and analytical data. Cookies used on our website do not enable us concrete identification of a site user, while data obtained from cookies are ordinarily collected in aggregate form.


Acceptance of cookies is according to the terms of use of the Webnode platform a necessary requirement for allowing a visit of our website. Most web browsers automatically accept cookies, but you can change these preferences in the settings of your browser. In case you decide not to accept cookies, it is possible that some functions of our website will not function properly.


The most frequently used cookies by us are session cookies that will be deleted after the termination of the browser session. In addition, also persistent cookies exist, with which we can recognise your device, which you used to visit our website in the past. Cookies do not cause any damage to your device and do not contain viruses or malicious codes.

Our website uses only cookies of third parties, which provide us with services and about which you can find more information on the following websites:

 • Google Analytics;

 • Facebook.

How do we process your personal data?

We process your personal data for the purpose of:

 • providing information about our activity for the purpose of answering questions that you have sent us directly;

 • messages and organisations of our relations with members, volunteers, interns or persons who are interested in our activities; and

 • messages of our website and our social networks accounts, with the aim of showing the content of the website and social network accounts as effective as possible and based on testing and data analysis.

To whom do we make your personal data available?

In addition to our processors stated on this link, we may publish or make your personal data accessible on the basis of a court decision or other state authorities authorised to require their publication and/or access, and based on or in compliance with a legal obligation.

What is the legal base for our processing of your personal data?

We process your personal data mainly based on the consent, which you had given us before the beginning of the processing. We state possibilities how to withdraw the consent to the processing below in this document.

If necessary, we may process your personal data also in case

 • you have concluded or you are planning to conclude a contract with us, in case of necessity of the performance of the contract or in relation to pre-contractual negotiations before concluding such contract; or

 • of the necessity of fulfilling our legal obligations.

Where do we process your personal data?

We process your personal data mainly in the European Union territory, or in the territory of states, that are contracting parties of the Agreement on the European Economic Area.


Nevertheless some of our service providers, in particular persons, whose services we use to operate our website, may process miscellaneous data also in the territory of the United States of America (USA), while personal data may also be processed among these data. The transfer of personal data to the USA is possible to be made pursuant to the Commission Implementing Decision (EU) 2016/1250 of 12 July 2016 on the adequacy of the protection provided by the EU-U.S. Privacy Shield.

How long do we process your personal data?

We process your personal data only for the time necessary for achieving the purpose, which your personal data were gained for. We may process personal data based on your consent for the entire duration of its validity, which is a period of 5 years after giving it. Your personal data shall be deleted after the end of this time period, except in cases when the further processing of them is necessary for the purpose of securing compliance with legal obligations or due to other valid reasons in compliance with universally binding legislation.

What are your rights?

In relation to the processing of your personal data you have the following rights:

 • You have the right to ask us for access to your personal data that we process.

 • You have the right to ask us for correction of incorrect personal data that we process.

 • You have the right to ask us for deleting your personal data that we process.

 • You have the right to withdraw consent to the processing of your personal data; we shall not process your personal data after delivery of your withdrawal. Withdrawal of your consent does not have an influence on the legality of the processing that we had been executing before its withdrawal.

 • You have the right to file a complaint about illegal processing of personal data. You may appeal to us with your complaint anytime or you may file it to the Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic.

How to exercise your rights in relation to the processing of personal data?

You may exercise any of your rights stated-above by sending a message to our e-mail pomahamedruhym@gmail.com or to our address, which is stated in the next point. Please note that before we provide you with any information in this regard, we are entitled to ask you for completion of data and information for the purpose of verifying your identity.

Our contact information

You can contact us here:

Pomáhame druhým, o.z.

address: Hlinská 2615/10, 010 01 Žilina

e-mail: pomahamedruhym@gmail.com

Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic

Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic is a state authority which performs the supervision of data protection in the territory of the Slovak Republic. The Office is authorised to deal with your complaints regarding the processing of your personal data. The Office can also provide you with further information about your rights and obligations in relation to your personal data.

Changes in this information

Any future changes in the information provided above shall be stated on this website and, if necessary, you shall be informed about them via e-mail.

Date of issue of Information about processing and protection of personal data

This information was issued on 24 May 2018.